bezkompromisowo.pl

Blog tematyczny o biznesie i inwestycjach

Biznes

Upadłość spółki – jak ją ogłosić?

Upadłość spółki – jak ją ogłosić?

Ogłoszenie upadłości spółki to w wielu wypadkach jedyna szansa na zaspokojenie roszczeń wierzycieli i jednoczesne zabezpieczenie jej interesów, w sytuacji, w której nie jest ona w stanie prowadzić dalej działalności. Jak ogłosić upadłość? Czy każda spółka ma taką możliwość?

Jaka spółka może ogłosić upadłość?

Upadłość spółki to instytucja przewidziana na gruncie polskiego porządku prawnego w ustawie z dnia 28 lutego 2013 roku Prawo upadłościowe. Celem ogłoszenia upadłości jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów upadłej spółki, będącej dłużnikiem, ale w taki sposób, aby mogła ona dalej prowadzić działalność. 

Zgodnie z przepisami ogłosić upadłość może spółka:

  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • prosta spółka akcyjna,
  • akcyjna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Upadłość mogą ogłosić także wspólnicy:

  • osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
  • spółki partnerskiej.

Kiedy spółka może ogłosić upadłość?

Ogłoszenie upadłości spółki możliwe jest wtedy, gdy staje się ona niewypłacalna. Co to oznacza? Niewypłacalnym dłużnikiem jest ten, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się zaś, że ma to miejsce wtedy, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. W przypadku spółek posiadających osobowość prawną zaś o niewypłacalności mówimy wtedy, gdy ich zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Kiedy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku spółki? Domniemywa się, że ma to miejsce wtedy, gdy zgodnie z bilansem zobowiązania spółki, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jej aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Ogłoszenie upadłości spółki nie następuje z urzędu, ale konieczne jest złożenie stosowanego wniosku. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik, a także każdy z jego wierzycieli. W przypadku spółek może to zrobić także:

  • każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki – w stosunku do spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej,
  • każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania (samodzielnie lub łącznie z innymi osobami),
  • każdy z likwidatorów – w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki  komandytowej i komandytowo-akcyjnej w stanie likwidacji,
  • spółka dominująca – w stosunku do spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek.

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki powinien zawierać szczegółowo określone informacje oraz szereg załączników. Aby uniknąć błędów lub braków, można jego przygotowanie powierzyć wyspecjalizowanym kancelariom. Czynności takie w ramach postępowania restrukturyzacyjnego podejmuje m.in. kancelaria Wierzbicki – doradcy restrukturyzacyjni i syndycy.

Udostępnij